wtorek, 22 marca 2011

FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH

FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH
 - POLITYCZNE
 - EKONOMICZNE: fiskalne; pozafiskalne: alokacyjna

redystrybucyjna (rozdzielcza)

stabilizacyjna

stymulacyjna (bodźcowa,                           interwencyjna)

ewidencyjno – kontrolna                      (informacyjna,
                    sygnalizacyjna)


Funkcje polityczne - wyrażają się w oddziaływaniu, kształtowaniu oraz przekształcaniu rzeczywistości społeczno - gospodarczej w kierunku uznanym za pożądany przez władze publiczne
Funkcje polityczne wiążą się z zarządzaniem publiczną gospodarką finansową, które oznacza świadomą działalność podmiotów publicznych polegająca na wyborze i realizacji określonych celów za pomocą dobranych operacji finansowych.

Funkcja fiskalna (z łac. fiscus – koszyk )  - najstarsza, pierwotna funkcja finansów publicznych
polega na dążeniu do gromadzenia dochodów do budżetów publicznych zapewniających państwu i innym podmiotom publicznym wystarczające środki finansowe na realizacje ich ustawowych zadań


Funkcja stymulacyjna (bodźcowa, interwencyjna) - polega na aktywnym oddziaływaniu państwa za pomocą bodźców finansowych na zachowania różnych podmiotów
może mieć ono charakter pozytywny –nakłaniający do określonych zachowań (ulgi inwestycyjne, preferencyjne kredyty) lub negatywny – zmierzający do zaniechania lub ograniczenia pewnych zachowań (wysokie ca, wysokie kary za przestępstwa skarbowe)

Funkcja ewidencyjno –kontrolna - (informacyjna, sygnalizacyjna)- polega na ewidencji oraz kontroli przebiegu zjawisk gospodarczych i procesów finansowych, dokonywaniu ich analizy, podejmowaniu środków w celu przeciwdziałania zjawiskom negatywnym

Funkcja alokacyjna - Alokacja – rozdział czynników produkcji między różnorodne cele
polega na alokowaniu poprzez system finansów publicznych specyficznej kategorii dóbr, tj. dóbr publicznych i społecznych, które nie mogą być efektywne rozdzielane na zasadach rynkowych

Funkcja redystrybucyjna - redystrybucja - ponowny podział dochodów
Funkcja redystrybucyjna polega na korygowaniu przez państwo pierwotnego podziału DN ukształtowanego przez rynek w celu zapewnienia równowagi całego systemu społeczno – ekonomicznego

FUNKCJA STABILIZACYJNA - polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków budżetowych do oddziaływania na procesy gospodarcze w skali makroekonomicznej, by łagodzić lub przeciwdziałać skutkom występowania wahań koniunkturalnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz