wtorek, 22 marca 2011

klasyfikacja dochodów publicznych

podatkowe:
•PIT
•CIT
•VAT
•p. akcyzowy
•podatek od gier
•ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
•zryczałtowany podatek dochodowy od duchownych

niepodatkowe
•cło
•dochody jednostek budżetowych
•wpłaty z zysku NBP
•dywidendy i wpłaty  zysku
•wpłaty JST
•dochody zagraniczne
•pozostałe dochody niepodatkowe

kryteria klasyfikacji dochodów publicznych

KRYTERIUM EKONOMICZNE:
•RZECZYWISTE/ROZLICZENIOWE,
•BĘDĄCE REZULTATEM PIERWOTNEGO PODZIAŁU DN/BĘDĄCE REZULTATEM WTÓRNEGO PODZIAŁU DN,

KRYTERIUM PRAWNE:
•PUBLICZNOPRAWNE/PRYWATNOPRAWNE,
•UMOWNE/JEDNOSTRONNIE USTALONE,
•OGÓLNE/INDYWIDUALNE,
•ZASADNICZE/UBOCZNE,
•ZWROTNE/ BEZZWROTNE,
•ODPŁATNE/NIEODPŁATNE
•PRZYMUSOWE/DOBROWOLNE,
•OBLIGATORYJNE/FAKULTATYWNE,
•ZWYCZAJNE/NADZYWCZAJNE,
•OKRESOWE/SPORADYCZNE
•WŁASNE/OBCE

KRYTERIUM ORGANIZACYJNE:
•BUDŻETOWE/POZABUDŻETOWE,
•OD OSÓB FIZYCZNYCH/OD OSÓB PRAWNYCH I
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody publiczne

1.Daniny publiczne:
podatki, opłaty;
składki;
cła i wpływy z należności celnych;
inne świadczenia o charakterze podatkowym: wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, wpłaty z zysku NBP, wpłaty z zysku jednoosobowych spółek SP;

2.Pozostałe dochody:
wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora FP;
dochody z mienia jednostek sektora FP, (najem, dzierżawa, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych);
spadki, zapisy i darowizny;
odszkodowania należne jednostkom sektora FP;
kwoty uzyskane przez jednostki sektora FP z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
dochody ze sprzedaży majątku (niestanowiącej praywatyzacji);
inne dochody należne jednostkom sektora FP określone w odrębnych przepisach lub umowach międzynarodowych;

Przychody publiczne

1.Przychody jednostek sektora FP z działalności

2.Przychody budżetu państwa i budżetów JST pochodzące :
- ze sprzedaży papierów wartościowych i innych operacji finansowych
- z prywatyzacji majątku SP oraz majątku JST
- ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych
- z otrzymanych kredytów i pożyczek

Definicja budżetu

Definicja budżetu z art. 95 ustawy o FP:

 - Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:
Organów: władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej
 - Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego dalej "rokiem budżetowym".
 - Ustawa budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa w roku budżetowym

załączniki do ustawy budżetowej

ZAŁĄCZNIKI DO USTAWY BUDŻETOWEJ na rok 2007:
- DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
- WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
- ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE
- PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
- WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH
- ŚRODKI BEZZWROTNE POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
- DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE
- ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
- LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU
- WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH
- PLANY FINANSOWE AGENCJI
- PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- LIMIT KWOT ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WYDATKÓW W LATACH OBOWIĄZYWANIA NPR 2004 - 2006 W TYS. ZŁ.

kryterium przedmiotowe i podmiotowe - podzial budżetu

kryterium przedmiotowe:
-wydatki na cele gospodarcze
-wydatki na cele socjalno – kulturalne
-wydatki o charakterze władczym
-wydatki na obsługę długu

kryterium podmiotowe:
 - Wydatki budżetowe: Wydatki BP; Wydatki b. JST.
 - Wydatki pozabudżetowe: Wydatki f. celowych; Pozostałe wydatki.